Knikker uitgeverij

  Voorwaarden

  Artikel 1. Toepassing
  a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van uitgeverij A. Story en de koper en op alle met uitgeverij A. Story aangegane overeenkomsten.
  b. Met de koper wordt bedoeld: de natuurlijke of rechtspersoon die aan uitgeverij A. Story opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.
  c. Uitgeverij A. Story behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
  d. Door het gebruik van de internetsite van uitgeverij A. Story en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die vermeld staan op de internetsite.
  e. Deze voorwaarden worden aan de koper beschikbaar gesteld. De voorwaarden zullen, op verzoek van de koper, kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden zijn ook via de site in te zien: www.uitgeverijastory.nl
  Artikel 2. Gegevens van de ondernemer
  uitgeverij A. Story
  E-mailadres: UitgeverijAstory
  KvK-nummer: 34374470
  BTW nr: NL99698353B01

  Artikel 3. De prijzen
  a. De prijzen van alle producten die via deze site kunnen worden besteld zijn inclusief BTW
  De prijzen zijn exclusief de kosten van aflevering.
  b. Uitgeverij A. Story behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
  Artikel 4. Levering
  a. Leverbare producten worden binnen 2 tot 5 werkdagen verstuurd. Wij laten de koper via de e-mail weten wanneer de bestelling bezorgd zal worden.
  b. Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. Als de koper een artikel bestelt dat niet op voorraad is, dan neemt uitgeverij A. Story contact op.
  c. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij uitgeverij A. Story tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan uitgeverij A. Story bekend gemaakte vertegenwoordiger.

  Artikel 5. Aansprakelijkheid en herroeping
  a. De koper heeft de verplichting om de geleverde producten na ontvangst te onderzoeken. Bij gebreken dient de koper uitgeverij A. Story daarvan binnen zeven (7) dagen te melden. De koper stuurt dan een e-mail met naam, bestelnummer en een duidelijke omschrijving van de klacht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uitgeverij A. Story zal proberen binnen 48 uur te reageren.
  Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
  b. Indien is aangetoond dat de koper de producten beschadigd of niet in goede orde heeft ontvangen, heeft uitgeverij A. Story de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten of de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending op de bankrekening van de koper over te maken. De koper ontvangt de retourbetaling binnen 21 dagen nadat uitgeverij A. Story het product retour heeft ontvangen.
  c. Indien de koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering aan uitgeverij A. Story te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd ontvangen is en in goede staat verkeert. Daarna zal het aankoopbedrag binnen 21 dagen worden overgemaakt.
  De kosten voor retourzendingen worden niet vergoed.
  d. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan uitgeverij A. Story retourneren, conform de door uitgeverij A. Story verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  e. Als de koper de koop ongedaan wilt maken, dan dient de koper binnen veertien (14) dagen te laten weten dat er iets niet goed is en het product terugstuurt. Dat kan per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

  Artikel 6, Betaling
  a. De factuur dient betaald te zijn, voordat de verzending van de producten plaatsvindt.
  b. Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
  c. In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing.

  Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door uitgeverij A. Story geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Uitgeverij A. Story garandeert niet dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

  Artikel 8. Communicatie
  Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en uitgeverij A. Story, dan wel tussen uitgeverij A. Story en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en uitgeverij A. Story is uitgeverij A. Story niet aansprakelijk.

  Artikel 9. Overmacht
  a. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft uitgeverij A. Story in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat uitgeverij A. Story gehouden is tot enige schadevergoeding.
  b. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan uitgeverij A. Story kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  Artikel 10. Uitsluiting precedentwerking
  Wanneer door uitgeverij A. Story gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat uitgeverij A. Story deze voorwaarden soepel toepast.

  Artikel 11. Geschillen
  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.